ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
(ÁSZF.)


 

Tartalomjegyzék:

 

I.) ALAPVETÉSEK

II.) JOGSZABALYI TAJÉKOZTATÁS

III.) ELÁLLÁSI JOG

IV.) A HONLAP ÉS A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

V.) SZAVATOSSÁG

VI.) VEGYES RENDELKEZÉSEK 

VII.) FOGYASZTÓI PANASZ

VIII.) KIEMELT JOGSZABÁLYOK 

 

 

I.) ALAPVETÉSEK

Szolgáltató:

Neve: GÁPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid elnevezése: GÁPA Kft.

Székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 9. B. ép. II. em. 5.

Telephelye: 1092 Budapest, Vámház krt 1-3. fszt. C/III-5.

A vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe: 1092 Budapest, Vámház krt 1-3. fszt. C/III-5.

Cégjegyzékszáma: 01-09-904564, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 14454897-2-41

Képviselő: Gábor József ügyvezető

e-mail: gapakft@gmail.com

telefonszám: +36-1-3663380

Nyitva tartás: H: 6:30-17:00 óra, K-P: 6:30-18:00 óra, Szo: 6:30-15:00 óra

(a továbbiakban: Szolgáltató, Vállalkozó)


Tárhelyszolgáltató:

Neve: Integ Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid elnevezése: Integ Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Folyóka utca 8. 1. em. 4.,

Telephelye: 1036 Budapest, Kiskorona utca 4.

cégjegyzékszáma: 01-09-899900

Képviselő: Csepregi Árpád ügyvezető

e-mail: info@integ.hu

(a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató)I/1.) A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat és felhasználókat, hogy jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra és magatartási kódexre nem utal. A jelen Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (a továbbiakban: Ászf.) és mellékletei, a honlap, illetve a webáruház bármilyen használata, rendelések alapján létrejövő fogyasztói szerződések és a kapcsolattartás során, valamint a megrendelés küldése és a szolgáltató általi visszaigazolása, illetőleg valamennyi egyéb esetben használt nyelv a magyar..


I/2.) A jelen Ászf. hatálya kiterjed a Szolgáltató honlapján (https://magosbolt.hu) történő valamennyi jogviszonyra, valamint a http://www.facebook.com/magosbolt weboldalra.

Az Ászf teljes terjedelemben elérhető https://magosbolt.hu/cnt/608/ASZF honlapon.


A honlap, illetve a webáruház célja hogy a www.magosbolt.hu, valamint a http://facebook.com/magosbolt honlapon (a továbbiakban akár együttesen, akár külön külön is: webshop, webáruház, honlap) a Szolgáltató, a Tárhelyszolgáltató és Cziráki László egyéni vállalkozó (székhelye: 2400 Dunaújváros, Hajnal út 4. 10. em. 1. ajtó, nyilvántartási szám: 50816800, adószáma: 67825714-1-27, e-mail: cziraki.laszlo.kata@gmail.com), a Barion Payment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., cégjegyzékszáma: 01-10- 048552) és a Pannon Parcel Service Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1183 Budapest, Nefelejcs utca 1-3., cégjegyzékszáma: 01-09-909324) közreműködésév elérhető rendszer által nyújtott szolgáltatások biztosítása, a regisztráló felhasználók azonosítása, termékek online megrendelésének, megvásárlásának, fizetési rendszere használatának, termék átadásának, kiszállításának teljesítése, illetve a webshop-hoz kapcsolódó egyéb célok (a regisztrált felhasználókkal kapcsolatfelvétel, marketing-kapcsolattartás, hírlevél-szolgáltatás stb.) biztosítása az ehhez kapcsolódó adatkezeléssel, adatfeldolgozással együtt (továbbiakban: Szolgáltatás).

 

A webshop-ban regisztrált felhasználó lehet és termék/ek rendelésére, a szolgáltatás igénybevételére jogosulttá válhat minden olyan Internet-felhasználó, magyar állampolgárságú, természetes személy, aki Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, és akik a a https://magosbolt.hu honlapon található Általános Szerződési Feltételben (ÁSZF) illetve mellékleteiben foglaltakat teljes körűen elfogadják (továbbiakban: felhasználó).

 

A honlapon, webáruházban regisztráló személy a regisztrációval elfogadja a jelen Ászf-ben is rögzített Általános Felhasználási Feltételeket, vásárlási feltételeket (beleértve személyes adatainak direkt marketing célú felhasználását is) és kijelenti, hogy 18. (tizennyolcadik) életévét betöltötte, illetőleg kiskorú személy törvényes képviselőjeként jár el és cselekvőképes, valamint szerződéskötési képessége korlátozva nincsen és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és feldolgozásához.

 

I/3.) A Szolgáltató kéri a felhasználót, illetve a honlapot meglátogatót, hogy olvassa el és részletesen tanulmányozza jelen Ászf-et amennyiben igénybe kívánja venni a Szolgáltató elektronikus rendszerét, webáruház honlapját, szolgáltatásait, vagy vásárlója kíván lenni a webáruháznak. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Szolgáltató szolgáltatását, illetve használja a weboldalt, amennyiben jelen Ászf. és mellékleteiben foglalt minden rendelkezéssel teljes mértékben egyetért, és kijelenti, hogy magára kötelező érvényűnek tekinti.


A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, illetve a honlapot meglátogatót, hogy amennyiben megnyitja a webshop honlapját, vagy a honlap tartalma bármilyen módon hozzáférhetővé válik a felhasználó számára, a jelen Ászf-be és mellékleteiben foglalt rendelkezéseket a felhasználó, illetve a honlapot meglátogatót azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Egyet nem értés esetén a rendszert, honlapot, webshop-ot kérjük ne használhatja.


A honlap használatával a felhasználó, illetve a honlapot meglátogató kifejezik annak elfogadását, hogy rá nézve a honlappal kapcsolatos minden szabályozás külön figyelemfelhívás nélkül is érvénybe lép és irányadó.


A honlapon, webáruházban regisztráló személy a regisztrációval elfogadja a jelen Ászf-ben is rögzített Felhasználási Feltételeket, vásárlási feltételeket (beleértve személyes adatainak direkt marketing célú felhasználását is) és kijelenti, hogy 18. (tizennyolcadik) életévét betöltötte és cselekvőképes, valamint szerződéskötési képessége korlátozva nincsen.

 

Webáruház szolgáltatásának igénybe-vevője: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Ekr. tv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Fvsz. rendelet), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak minősül.


I/4.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a honlap, a weboldal, vagy ezeken megjelenő tartalmak közlése, módosítása, változtatása tekintetében, és tájékoztatja a felhasználót, hogy a honlapon szereplő tartalmak jogosulatlan felhasználása nem megengedett.


I/5.) A jelen Ászf-ben rendelkezéseinek értelmezésére, valamint az Ászf-ben nem szabályozott kérdésekben, a magyar jog szabályai, különösen a Ptk., az Ekr. tv-ben, valamint az Fvsz. rendeletben foglalt rendelkezései irányadóak.

I/6.) A fogyasztó, felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, vagy bármely alkalmazottja, megbízottja, alvállalkozója, teljesítési segédje, illetve a honlap üzemeltetője nem felel azért a kárért, amely az internet, vagy a weboldal használata okán következik be.

 

I/7.) A fogyasztó, felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi, hogy a weboldalt, webshopot kizárólag a saját felelősségére használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem felel a weboldal, illetve webshop használata során, vagy azzal összefüggésben keletkező, vagy a termék nem rendeltetésszerű használatával kapcsolatos károkért. A Szolgáltató továbbá kizárja a felelősséget a honlap használóinak, valamint a termék megrendelőinek a magatartásából eredő esetleges kárért.


I/8.) Jelen Ászf-be foglalt rendelkezések a www.magosbolt.hu weboldalon történő közzétételt követően visszavonásig maradnak hatályban. A Szolgáltatás igénybevételére jelen Ászf. rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató jogosult jelen Ászf. rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított, új Ászf. azzal egyidejűleg lép hatályba, amikor azt a Szolgáltató a www.magosbolt.hu weboldalon közzéteszi. A módosítás a hatályba lépést megelőzően létrejött szerződésekre nem hat ki. A vásárlói kosarat (vásáróli terméklistát) összegállító fogyasztó, felhasználó a módosítás hatálybalépését követően az újabb megrendelés leadásával elfogadja a módosított Ászf-et. A Szolgáltató az Ászf. lényeges módosulása esetén a regisztrált felhasználókat elektronikus úton (e-mail) is értesíti, amely Ászf. módosítást a regisztrált felhasználók a Szolgáltatás újabb igénybevételével fogadnak el.

 

Nem minősül az Ászf. Szolgáltató általi módosításának, ha valamely feltétel az eltérést nem engedő jogszabályi előírás miatt változik.


I/9.) A webáruház megjelenítése a népszerű web-böngészőkhöz került optimalizálásra, mint a Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer web-böngészők naprakész változatai. A weboldal használata megköveteli a felhasználó részéről az internet legalább felhasználói szintű ismeretét, és a mindenkori technikai fejlettséggel együtt járó hibalehetőség tudomásul vételét. Naprakész adatbázissal rendelkező vírus- és kémprogram elleni szoftverekkel, valamint folyamatosan frissített operációs rendszerrel ajánlott a weboldal böngészése, használata.


I/10.) A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy a honlapon, webáruházon keresztül kizárólag akkor lehetséges a termék/ek megrendelése, amennyiben a felhasználó a honlapon sikeresen regisztrál, továbbá a megrendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot ténylegesen és helytállóan megadja és a honlap, illetve webáruház felhasználási feltételeit, jelen Ászf-et, mellékleteit és egyéb szabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a honlapon, illetve webáruházban regisztráló személy, illetve vásárló által tévesen és/vagy helytelenül megadott bármely adatra visszavezethető kárért, hibáért, késedelemért, egyéb kifogásért, költségért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

I/11. Regisztrált felhasználó a személyes adatainak törlését bármikor kérheti az Ászf-ben, illetve mellékletében, valamint a www. magosbolt.hu honlapon feltüntetettek szerint.


I/12. A fogyasztó, felhasználó a honlap, illetve webáruház tevékenységével, üzemelésével, megrendeléssel, kifogással vagy bármely egyéb kérdéssel kapcsolatban a fenti elérhetőségeken fordulhat a Szolgáltatóhoz a fent megjelölt nyitvatartási időben.

 

I/13. A Szolgáltató és a felhasználó, vásárló jogosultak egyedi szerződésben a jelen Ászf-től eltérő feltételeket megállapítani, ez esetben a felek jogviszonyára az egyedi szerződés eltérő rendelkezése irányadó azzal, hogy függetlenül a szerződés megjelölésétől, illetve formájától, a jelen Ászf. rendelkezései az egyedi szerződés részét képezik. A jelen Ászf-től eltérő rendelkezéseket az egyedi szerződésben kötelesek rögzíteni a felek, amely esetben az Ászf. alkalmazása mellett a konkrét jogviszonyra a szerződő Felek egyedi szerződésben rögzített feltételei az irányadóak. Egyedi szerződéses rendelkezés és a jelen Ászf. közötti összeütközés esetén az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

 

II.) JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÁS


II/1. A Szolgáltató és a felhasználó vonatkozásában is érvényesül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. A törvény értelmében a Szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.


Az Ekt. részletes szabályai az Adatvédelmi Tájékoztatóban, a https://magosbolt.hu/cnt/683/Adatvedelmi linken érhetőek el.


II/2. A Szolgáltató adatkezelését bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Az adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozatok számai: NAIH-91981/2016., NAIH-108643/2016. A webshop-hoz kapcsolódó adatkezelésről az Adatvédelmi Tájékoztatóban tájékozódhat részletesen.


II/3. A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, továbbá a Szolgáltató és a fogyasztó vonatkozásában is érvényesülő, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Fvsz. Rendelet) rendelkezései irányadóak, amely meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat, valamint irányadóak az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvében foglalt rendelkezések is.

 

II/4. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, felhasználót, hogy a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít – a Szolgáltató telefonos és egyéb elérhetőségei jelen Ászf-ben megtalálhatóak – továbbá a Szolgáltató biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

 

II/5. A Szolgáltató vállalkozás csak olyan fogyasztótól jogosult ellenszolgáltatásra, amely személlyel szerződés jött létre. A weboldalon található termékleírásokra az Fszv. rendelet 11. §-ában leírtak irányadóak.

 

II/6. A honlapon, webáruházban regisztráció nélkül is lehet böngészni, de a megrendelés leadásához regisztráció szükséges. A honlapon, webáruházban regisztráló, illetve vásárló felhasználó, fogyasztó a regisztrációval kifejezetten elfogadja, hogy a jelen Ászf. és mellékleteiben foglalt rendelkezések, jogviszonyt keletkeztető – szerződési – feltételek és az adatkezelési, adatvédelmi tájékoztatóban leírt feltételek kötelezőek rá nézve.

 

II/7. A Szolgáltatót a felhasználó, fogyasztó, illetve a honlapon regisztráló által tévesen és/vagy hibásan megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, kárért, költségért nem terheli felelősség. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha a felhasználó, fogyasztó a jelszavát esetleg elfelejti, vagy az a Szolgáltatónak fel nem róható okból illetéktelenek számára a jelszó hozzáférhető válik, illetve amennyiben a felhasználó nem teszi meg a szükséges intézkedéseket saját adatainak megóvása érdekében. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a felhasználó regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett változásból eredő kárért. A fogyasztó köteles a regisztrációjához kapcsolódóan megadott adataiban bekövetkezett változást a változásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számítva haladéktalanul a Szolgáltatóval írásban közölni, a weboldalon feltüntetett adatainak megfelelő módosítására irányuló írásbeli kérelemmel tájékoztatni. Ennek elmaradásából eredő kár, vagy hátrány kizárólag a fogyasztó, felhasználó terhére esik.

 

II/8. A Szolgáltató tájékoztatja a regisztrált felhasználókat, vásárlókat, fogyasztókat, hogy az adott szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegben kell megfizetni, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költség feltüntetésre került a fizetendő összeg keretében (így különösen a fuvardíj vagy a postaköltség, szállítási díj, utánvételi díj), illetve ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, akkor a Szolgáltató feltünteti, hogy milyen további költségek merülhetnek fel, amelyeket a vásárlónak kell megfizetnie.

 

II/9. A Szolgáltató tájékoztatja a regisztrált felhasználókat, vásárlókat, fogyasztókat, hogy az internet szolgáltató, valamint az online-bank szolgáltatásáért díjat és egyéb költségeket kell fizetni, amely összeg megfizetése a regisztrált felhasználókat, vásárlókat, fogyasztókat terheli.

 

III.) ELÁLLÁSI JOG

 

III/1. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, felhasználót a lenti A.) pontban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg, valamint olyan szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha az elállási vagy felmondási nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót az A.) pontban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.


A.) A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

 

Az A.) pont a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy a fent meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen fogyasztó vagy az fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.


Ha fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek valamelyikére: GÁPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 9. B. ép. II. em. 5., Telephelye: 1092 Budapest, Vámház krt 1-3. fszt. C/III-5., a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe: 1092 Budapest, Vámház krt 1-3. fszt. C/III-5., Cégjegyzékszáma: 01-09-904564, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Adószáma: 14454897-2-41, Képviselő: Gábor József ügyvezető, e-mail: gapakft@gmail.com, telefonszám: +36-1-3663380).


Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

 

Ha fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatás és költségek összegét, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte a Szolgáltató részére; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy azt személyesen átadni a Szolgáltató részére, illetve a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt igazolhatóan elküldi a terméket a Szolgáltatónak címezve. A termék visszaküldésének közvetlen költségét fogyasztó viseli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Ha a fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Szolgáltató visszatéríti a fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

III/2. Jelen Ászf. hiányában jogosult a felhasználó 1 (egy) év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

III/3. A fogyasztó a fentiek szerinti elállási, illetve felmondási jogát

a) az 1. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, ami a következő linkről tölthető le: https://magosbolt.hu/docs/felmondasi-nyilatkozat.doc vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat (a termékmegrendelés főbb azonosítóinak feltüntetése mellett) útján gyakorolhatja postai szolgáltató igénybevételével, vagy a regisztráció során megadott elektronikus levélcíméről indított üzenettel.


III/4. A Szolgáltató külön is tájékoztatja a fogyasztót, hogy elállási joga gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

 

III/5. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási, felmondási jogát ha:

 

1) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

2) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

3) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

4) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

5) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

III/6. A Szolgáltató külön is tájékoztatja a fogyasztót, felhasználót és a fogyasztó, felhasználó a honlapon, webshopban történő regisztrációval kifejezve tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően az Fvsz. rendelet szerinti felmondási jogát elveszíti.


III/7. Az elállási jog kizárólag a természetes személy fogyasztókat illeti meg, így az nem illeti meg a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságot, valamint vállalkozást.


III/8. Ha a fogyasztó közli az arra vonatkozó kérését, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállásra, vagy felmondásra nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a Szolgáltató, köteles a Szolgáltatóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni kérését. Ha ebben az esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 

III/9. Ha a fogyasztó élni kíván elállási jogával, akkor azt jeleznie kell a Szolgáltató felé a jelen Ászf-ben megjelölt elérhetőségein írásban (akár a jelen Ászf. 1. sz. mellékleteként szereplő nyilatkozat-minta felhasználásával).

 

III/10. A fogyasztó az elállási, vagy felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

a vállalkozás az Fszv. rendeletben írt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

a fogyasztó nem kérte az Fszv. rendelet 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt.

 

III/11. A fogyasztót az elállási, vagy felmondási joga gyakorlásával összefüggésben a jelen Ászf-ben meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.


III/12. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy

az Fvsz. rendelet https://magosbolt.hu/cnt/683/Adatvedelmi linken, illetve

a http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR linken

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve a https://magosbolt.hu/cnt/683/Adatvedelmi linken,

illetve http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1424244265199&from=HU

linken érhető el.

 

IV.) A HONLAP ÉS A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

 

A regisztráció és a fogyasztói szerződéskötés nyelve a magyar.

 

IV/1.) TERMÉKEK

 

1. A Szolgáltató fő tevékenységi köre: egyéb élelmiszer-kiskereskedelem. A Szolgáltató a weboldalon teszi közzé az aktuálisan elérhető termékeket, minimálisan feltüntetve azok megnevezését és tájékoztató jellegű fényképét, esetleg leírását. A webáruház elsődlegesen olajos magvakat és aszalt gyümölcsöket, valamint más egyéb, élelmiszer jellegű termékeket forgalmaz. A termékek fényképei kizárólag illusztrációk, kizárólag tájékoztató jellegűek és a termék tényleges megjelenése adott esetben eltérhet a fényképen megjelenítettől, amely eltérésből adódó bármilyen kárért a Szolgáltató kizárja felelősségét. A termékek kilogramm (kg), dekagramm (dkg), gramm (g), liter (l), deciliter (dl), milliliter (ml) forint/liter (Ft/l), darab (db) megjelöléssel kerülhetnek megjelenítésre. A kiválasztott termék/ek mennyiségéről, darabszámáról a fogyasztó folyamatosan tájékoztatásra kerül a rendeléshez használt weboldal felületén. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelések darabszámát, mennyiségét adott esetben maximalizálja, továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a nem darabszám szerint kiválasztott és megrendelt termékek esetén az esetleges mérési pontatlanságból eredő eltéréssel szállítsa ki a termék/ek/et.

 

2. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, felhasználót, hogy a webshop-ban megrendelhető termékek között allergén termékek is szerepelhetnek. A Szolgáltató kéri a fogyasztót, felhasználót, hogy a termék megrendelése előtt minden esetben tájékozódjon a megrendelni kívánt termék összetevőiről.

 

3. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy amennyiben valamely termék „készlethiányos”, vagy „átmenetileg nem kapható” vagy „átmeneti készlethiány miatt nem kapható” (a továbbiakban együttesen: „készlethiányos”) jelzéssel kerül megjelölésre a webshopban, abban az esetben az adott termék megrendelésére, fogyasztói kosárban történő elhelyezésére, megvásárlására nincs lehetősége a fogyasztónak. A Szolgáltató a „készlethiányos” termék megjelöléshez kapcsolódóan lehetőséget biztosíthat arra, hogy a fogyasztó elektronikus úton jelezze a termékre vonatkozó igényét a Szolgáltatónál, és amennyiben a „készlethiányos” termék a Szolgáltatónál újra elérhető lesz, a fogyasztó ezen készletváltozásról elektronikus úton tájékoztatást kaphat. A Fogyasztó az igényét az adott „készlethiányos” termék képe alatt megjelenő „értesítést kérek" ikonra kattintva tudja jelezni a Szolgáltató felé. Amennyiben a Fogyasztó az „értesítést kérek” ikonra kattint, az ezt követően megjelenő űrlapon nevének és e-mail címének megadásával jelezheti igényét a Szolgáltató felé arra vonatkozóan, hogy amennyiben az adott termék a Szolgáltatónál újra elérhető lesz, abban az esetben a Szolgáltató értesítse a fogyasztót arról, hogy az adott termék újra elérhető és rendelhető a webshop felületén. A fogyasztó értesítés kérésének Szolgáltató részére történő elküldése esetén a Szolgáltató tájékoztató e-mailje automatikusan megküldésre kerül a fogyasztó által az értesítés kérés során megjelölt e-mail címre amennyiben az adott termék újra elérhetővé és rendelhetővé válik a webshop felületén.

 

IV/2.) REGISZTRÁCIÓ

 

1. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a felhasználó, fogyasztó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a weboldalon található termékek kiválasztására és a vásárlói kosár összeállítására. A regisztráció alkalmával, illetve a weboldalon történő adatközlés estén a Szolgáltató kéri a felhasználót, fogyasztót, hogy valóságnak megfelelő és pontos adatokat közöljön, a hiányos, helytelen adatközlésből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A www.magosbolt.hu weboldalon elérhető webshop-ban történő regisztráció során az ehhez szükséges elektronikus adatlapot megfelelően ki kell tölteni és a Szolgáltató által biztosított elektronikus felületen be kell nyújtatni a Szolgáltató felé.

 

2. A weboldal rögzítheti a vásárló vonatkozásában: vezetéknév, keresztnév, születési idő (életkor), felhasználó név és/vagy becenév, e-mail cím, jelszó, szülő vagy törvényes képviselő e-mail címe, szülő vagy törvényes képviselő keresztneve és vezetékneve, felhasználó telefonszáma, szállítási cím, számlázási cím, székhely, telephely, fiókhely, bankszámlaszám, adószám, társaság neve, cégjegyzékszám, kép felvétel, videó felvétel, hang felvétel, rendelés tételei, rendelés összege, darabszám és a rendelés belső azonosító sorszáma, számítógép internet címe („IP”cím). A weboldalon történő adatkezelés szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján készült adatkezelési, Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

 

3. A regisztrációs szándékot tartalmazó elektronikus adatlap Szolgáltatóhoz történő megküldéséről elektronikus levelet küld a rendszer a felhasználó által a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre, amely elektronikus levélben a regisztráció megerősítése szükséges a sikeres regisztrációhoz. A webshop-on keresztül történő megrendelés előfeltétele a sikeres regisztráció.

 

4. Az internet felhasználó a weboldalon a vásárlói kosár tartalmát feltöltheti, azonban a rendelés leadásához a weboldalra regisztrálnia vagy belépnie kell.

 

5. A weboldalon történő regisztráció során a felhasználónak, fogyasztónak meg kell adnia a felhasználói fiókjába történő bejelentkezéséhez szükséges jelszavát is, továbbá gondoskodnia kell arról, hogy a jelszó illetéktelen harmadik fél számára ne lehessen hozzáférhető. A Szolgáltató jogosult a felhasználó fiókját zárolni, ha az adott felhasználói fiók regisztrált felhasználója írásban értesíti a Szolgáltatót arról, hogy a felhasználói fiókjával, jelszavával illetéktelen személy(ek) visszaél(nek). A Szolgáltató kizárja a felelősség a felhasználót, fogyasztót ért olyan kárért, amely a felhasználó fiókjával, jelszavával történő visszaélés következtében keletkezett. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, felhasználót, hogy a felhasználó felel a felhasználói fiókjából, vagy azon keresztül indult valamennyi adatközlésért, megrendelésért.

 

6. A felhasználó az adataiban bekövetkezett változásról és annak adattartamáról haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót telefonon, vagy e-mailben, vagy postai szolgáltató igénybevételével küldött levélben, a változással érintett adatok pontos megjelölésével. A felhasználó továbbá a Szolgáltatótól kérheti telefonon, vagy regisztráció során megadott e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai szolgáltató igénybevételével küldött levélben a weboldalon történt regisztrációja törlését. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy a felhasználói regisztrációt (valamint a felhasználó fiókját) a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal törölni, ha megalapozottan feltehető, hogy a felhasználó az Ászf. valamely rendelkezését megsértette.

 

7. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, fogyasztókat, hogy az adataik nem megfelelő közléséből, vagy az értesítés elmaradásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

IV/3.) VÉTELÁR

 

1. A termék/ek vételára mindig a kiválasztott termék vonatkozásában feltüntetett összeg, amely minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót is. A weboldalon feltüntetett termékek fogyasztói ára bruttó ár (az ÁFÁ-t tartalmazza) és forintban értendő. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékekért fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz.

 

2. A weboldalon a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 14.§ (1) és (4)-(6) bekezdései, valamint a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet alapján az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel, feltűnően és kiemelten jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában és vásárlási visszaigazolásban feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

 

3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a weboldalon megjelenített termékek árai változhatnak. A termék árának módosítása a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

4. A fogyasztó, felhasználó által fizetendő végösszeg az egyes "vásárlói kosár"-ban szereplő tételek összegének , valamint amennyiben van, akkor a szállítási díj, illetve utánvételi díj összeadásával keletkezik. A fogyasztó, felhasználó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítását követően (az abban szerepeltetett áruk vonatkozásában és amennyiben van, akkor a szállítási díj, illetve utánvételi díj feltüntetése mellett), a „MEGRENDELEM” gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Szolgáltatóval. A jogviszony létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus úton, e-mailben – a lent részletesen leírtak szerint – tájékoztatja a fogyasztót.

 

5. A weboldalon történő böngészés során a felhasználó a termék/ek esetén azok bruttó árát, továbbá amennyiben van, akkor a kedvezményes árát tekintheti meg. A weboldalon történő vásárlás során termék/ek esetén azok bruttó ára, továbbá amennyiben van, akkor a kedvezményes ár is megjelenik. A kedvezményes ár esetén a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a felhasználót a kedvezményről, különösen annak mértékéről. A megjelölt termékek ára folyamatosan összeadódik és megjelenítésre kerül "vásárlói kosár"-ban az aktuális fizetendő összeg forintban jelenik meg. A kiválasztott termékek a kosárba kerülnek, amely folyamatosan jelzi a termék/ek árat, valamint a kedvezményeket is számolja és amennyiben van, a szállítási díjat, illetve utánvételi díjat is feltünteti.

 

6. Abban az esetben, ha a weboldalon a termék közismert árától eltérő, hibás, vagy nyilvánvalóan téves ár kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető a hibás, vagy nyilvánvalóan téves áron történő értékesítésre. A Szolgáltató ilyen esetben is felajánlja a fogyasztó részére a termék közismert áron történő megvásárlásának lehetőségét, amelyről való tudomás szerzést követően a fogyasztó ezt az árat elfogadhatja, vagy a vásárlási szándékától elállhat. A hibás vagy nyilvánvalóan téves áron visszaigazolt fogyasztói megrendelés esetén a szerződés semmis és a szerződéskötés előtti állapotot kell helyreállítani.

 

7. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy az 1 forintos és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény rendelkezései a felek közötti jogviszonyra irányadóak.

 

IV/4.) RENDELÉS MENETE

 

1. Az internetet használó a honlapon, weboldalon megjelenített árukatalógusban böngészhet. A termék/ek árait lehet látni a webshopba történő bejelentkezés nélkül is, a termékek adott esetben egymás mellett sorban és oszlopban helyezkednek el az oldalon, tájékoztató fényképpel, megnevezéssel, egységárral, mennyiséggel, adott esetben leírással.

 

2. A rendelés leadásához/megküldéséhez be kell lépni a webshopba, vagy regisztrálni kell. A terméket/eket kosárba („vásárlói kosár”) lehet rakni, amely a megrendelni kívánt terméket/eket tartalmazza aktuálisan és ha van akkor a kedvezményt, valamint ha van, a szállítási díjat, illetve utánvételi díjat. Kosárba darab és súly alapon is kerülhetnek termékek (termék függő). Kosárba rakáshoz minimum 10 dkg-ot vagy 1 darabot kell megjelölni. A kosár tartalmához hozzáadni vagy törölni is lehet, a kosár tartalmának frissítését az oldal minden újratöltésekor, minden új oldalra lépéskor elvégzi, és ha a böngésző támogatja, oldal újratöltése nélkül is.

 

3. A kosárban lévő termékeket a webshop használatával kizárólag megrendelni lehet.

A webshopon keresztül megrendelt termékek vételárának kifizetése történhet:

a) - személyes átvételkor: készpénzben, bankkártyás fizetéssel, illetve előre, online-bankkártyás fizetés esetén a banki szolgáltató jóváírásakor.

b) - saját, biciklis futáros kiszállításkor: készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel a futárnál, illetve előre, online-bankkártyás fizetés esetén a banki szolgáltató jóváírásakor. 

c) - futárszolgálatos futárnál: készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel a futárnál, illetve előre, online-bankkártyás fizetés esetén a banki szolgáltató jóváírásakor. 

 

A webshopon keresztül megrendelt termékek átvétele három féle képpen lehetséges:

a) - személyesen az üzletben

b) - saját kiszállítás, meghatározott körzetben, biciklis kiszállítással

c) - futárszolgáltatótól, illetve megbízottjától, vállalkozójától személyesen

 

4.1. Személyes átvétel:

A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, vásárlókat, hogy a weboldalon megrendelt termékek átvétele személyesen a Szolgáltató telephelyén: 1093 Budapest, Vámház krt 1-3. fszt. C/III-5ös üzletben van lehetőség. Személyes átvétel esetén a termék/ek átvétele vonatkozásában a megrendelni kívánt terméket/eket tartalmazó weboldal jelzi az átvétel lehetőségére biztosított napnak a nevét és azt, hogy a feltüntetett napon 12:00 órától lehet átvenni a terméket.

 

A Szolgáltató nyitvatartási ideje: hétfőn 6:30-tól 17:00 óráig, keddtől-péntekig 6:30-tól 18:00 óráig, szombaton: 6:30-tól 15:00 óráig (vasárnapon zárva).

 

Szolgáltatónak a III.) ELÁLLÁSI JOG pont alapján jogában az fel nem vett rendelést 14 nap után automatikusan törölni.

 

Futárszolgáltató igénybevétele esetén személyes átvétel a futárszolgáltatótól, illetve megbízottjától, vállalkozójától történik.

 

4.2. Futárszolgálatos kiszállítás az ország egész területére

Kiszállítás esetén a megrendelt és kifizetett termék/ek/et a Szolgáltató futár útján juttatja el a fogyasztó, felhasználó által előzetesen megadott szállítási címre. A kiszállítás a megrendelést követően 2 (két) munkanapos határidővel történik.

Fontos! – A Szolgáltató felhívja a fogyasztó, felhasználó figyelmét, hogy a kiszállítási határidő legkorábbi kezdő időpontja a leadott megrendelés feldolgozásának napjától számolódik. A megrendelés feldolgozása munkanapokon 15:00 óráig, továbbá szombaton is 15:00 óráig történik. A munkanapon 15:00 óra után, továbbá szombaton 15:00 óra után, valamint vasárnap vagy ünnepnapokon (munkaszüneti napokon) leadott rendelések feldolgozása és a kiszállítás határidejének legkorábbi kezdő időpontja csak és kizárólag a rendelés leadását követő első munkanapon történik.

 

A kiszállítási határidő az alábbiak szerint alakulnak:

4.2.1. A 2 (kettő) munkanapos szállítási mód minden munkanap kizárólag 15:00 óráig, továbbá szombaton kizárólag 15:00 óráig érhető el.

A munkanapokon 15:00 óráig, továbbá szombaton 15:00 óráig leadott 2 (kettő) munkanapos kiszállítással vállalt megrendelések a megrendelés leadását követő 2. (második) munkanapon 23:59 óráig teljesülnek.

A Szolgáltató a munkanapokon 15:00 óra után, továbbá szombaton 15:00 óra után, valamint vasárnap vagy ünnepnapokon (munkaszüneti napokon) leadott megrendeléseket is fogadja, a megrendelések feldolgozása legkésőbb a megrendelés leadását követő 1. (első) munkanapon kezdődik, a termék/ek kiszállítása a feldolgozást követő 2. (második) munkanapon 23:59 óráig teljesül.

 

4.2.2. Szállítási díjak:

 

- Vásárlói kosár érték 1,- Ft összegtől 10.000,- Ft összegig - kiszállítási díja: 1500,- Ft

- Vásárlói kosár érték 10.001,- Ft összegtől 20.000,- Ft összegig - kiszállítási díja: 1000,- Ft

- Vásárlói kosár érték 20.001,- Ft összegtől 25.000,- Ft összegig - kiszállítási díja: 500,- Ft

- Vásárlói kosár értéke 25.001,- Ft összegtől – kiszállítási díja: 0,- Ft

  

Utánvételi díj:

Futárszolgáltató igénybevételével történő kiszállítás esetén a fogyasztó abban az esetben, ha ellenérték megfizetésének módja készpénzben, vagy futárnál bankkártyával történik, köteles utánvételi díjat megfizetni.

 

- Amennyiben a megrendelni kívánt termék/ek összértéke a futárnál készpénz vagy bankkártyás fizetési mód választása esetén a 30.000,- Ft azaz harmincezer forint összeget nem éri el, az utánvételi díj összege rendelésenként egyszeri 500,- Ft azaz ötszáz forint, amely összeg feltüntetésre kerül a vásárlói kosárban a weboldalon, illetve a megrendelés összesítő elektronikus levélben.

 

4.2.3. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a jelen Ászf. IV/4.2-es pontban (és alpontjaiban) meghatározott időpontok tájékoztató jellegűek, a változás jogát a Szolgáltató fenntartja.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a rendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail tartalmazza a termék átvételére biztosított napot, vagy a kiszállítás első megkísérlésének napját.

 

Futárszolgáltatóval történő kiszállítás esetén a „vásárlói kosár” a termék/ek kiválasztását követően feltünteti a kiszállítás első megkísérlésének napját, továbbá a rendelési összesítést tartalmazó e-mail is feltünteti a kiszállítás első megkísérlésének napját.

 

4.3. Biciklis futáros kiszállítás a telephely közelében meghatározott területre

Biciklis kiszállítás esetén a megrendelt termék/ek/et a Szolgáltató saját, biciklis futárja útján juttatja el a fogyasztó, felhasználó által előzetesen megadott szállítási címre. A kiszállítás a megrendelést követő munkanapon történik. (Kivételt képez a hétfői nap, hétfőn nincs biciklis kiszállítás.)

Fontos! – A Szolgáltató felhívja a fogyasztó, felhasználó figyelmét, hogy a kiszállítási határidő legkorábbi kezdő időpontja a leadott megrendelés feldolgozásának napjától számolódik. A megrendelés feldolgozása csak és kizárólag munkanapokon 15:00 óráig történik. A munkanapon 15:00 óra után, továbbá hétvégén, hétfőn, vagy munkaszüneti napokon leadott rendelések feldolgozása és a kiszállítás határidejének legkorábbi kezdő időpontja csak és kizárólag a rendelés leadását követő első munkanapon történik.

 

A kiszállítási határidő az alábbiak szerint alakulnak:

  

4.3.1. A biciklis szállítási mód minden munkanap kizárólag 15:00 óráig érhető el.

A munkanapokon 15:00 óráig leadott biciklis kiszállítással vállalt megrendelések kiszállítása a megrendelés leadását követő munkanapon 15:00 óráig teljesülnek.

A Szolgáltató a 15:00 óra után, hétvégén, hétfőn, és munkaszüneti napokon leadott megrendeléseket is fogadja, a megrendelések feldolgozása csak és kizárólag a megrendelés leadását követő 1. (első) munkanapon kezdődik, a termék/ek kiszállítása a feldolgozást követő munkanapon 15:00 óráig teljesül.

4.3.2. Szállítási terület:

- Szolgáltató az alábbi budapesti irányítószámok alá eső területre vállalja a bicikli futáros kiszállítást: 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1065, 1066, 1072, 1075, 1085, 1092, 1093

FONTOS! - a biciklis kiszállításos rendelés lehetőségét a rendszer csak bejelentkezett fiókkal tudja felkínálni

Hibás kiszállítási cím megadása esetén, amikor a Fogyasztó által a weboldalon megadott szállítási cím szerint elérhető a szállítás, de ez a cím nem azonos azzal a címmel, ahová a Fogyasztó valójában szeretné kérni a kiszállítást, (pl. elütés történt, vagy nem laknak már azon a címen) és a valós kiszállítási cím a Szolgáltató által megjelölt területen kívül van, Szolgáltató nem kötelezhető a valós címre kiszállítani a rendelést.

 

4.3.3. Szállítási díjak:

- a biciklis kiszállítással való rendelés teljesítése csak és kizárólag 5000Ft kosárérték elérése ellenében történik 

- Vásárlói kosár érték 5000,- Ft összegtől 9.999,- Ft összegig - kiszállítási díja: 500,- Ft

- Vásárlói kosár értéke 10.000,- Ft összegtől – kiszállítási díja: 0,- Ft

 

 

5. A megrendeléshez szükséges adatok javítására vagy módosítására (adatbeviteli hibák kijavítása) a felhasználónak lehetőség van azzal, hogy visszaléphet a korábbi adat-megadási fázisokba a megrendelés elküldése előtt (a böngésző „vissza” gombjára kattintva).

 

6. A felhasználó a végleges adatok megadását követően a ”MEGRENDELEM” gombra klikkelve küldheti el a rendelését. Személyes átvétel és készpénzes fizetés esetén az Áfás számla igény megjelölése szükséges, ha nincs ilyen igénye azt is meg kell jelölni a rendelés leadásához. Személyes átvételes és online-bankkártyás fizetés esetén az átvételkor a termékkel egyidejűleg a megrendeléshez kapcsolódó Áfás számla is átadásra kerül a fogyasztó részére. Futárszolgáltató igénybevételével történő kiszállítás esetén a futárszolgáltató a termékkel egyidejűleg kézbesíti az adott megrendeléshez kapcsolódó Áfás számlát a fogyasztó részére.

 

7. A weboldal a rendelés megtörténtéről e-mailt küld a felhasználó által a regisztráció vagy egyéb, a weboldallal kapcsolatos adatközlése során megadott e-mail címre. A felhasználónak a rendelés megtörténtéről küldött e-mail tartalmazza legalább a felhasználó által megrendelt termék/ek megnevezését, mennyiségét, átvételkor fizetendő összeget (a fizetendő összeg minden költséget tartalmaz) összegét, valamint az átvétel lehetőséges módját és annak címét. A visszaigazoló e-mail nem jelenti a megrendelés elfogadását, hanem arról tájékoztatja a felhasználót, fogyasztót, hogy a megrendelés elektronikai úton megérkezett a Szolgáltató rendszerébe.

 

8. A fogyasztó, felhasználó a weboldalon, webshopban történő regisztrációjával kijelenti, hogy beleegyezik abba, hogy a szerződéskötést követően a Szolgáltató a fogyasztónak a szerződéskötést tartós adathordozón – elektronikus üzenet keretében – visszaigazolja.

 

9. A Szolgáltató köteles a fogyasztó, felhasználó megrendelésének megérkezését a fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a fogyasztóhoz a regisztráció, vagy a weboldallal kapcsolatos egyéb adatközlés során megadott elektronikus levélcímére nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, felhasználót, hogy az Online-bankkártyás fizetési mód választása esetén a megrendelés megérkezéséről szóló elektronikus visszaigazolást a Szolgáltató kizárólag azt követően küldi fogyasztónak, felhasználónak, amennyiben az online-bankkártyás fizetés sikeres volt.

 

10. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz, fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

11. Abban az esetben, ha a beérkezett üzenetek mappában nem kerül megjelenítésre a megrendelést visszaigazoló e-mail, akkor a Szolgáltató javasolja, hogy a fogyasztó nézze meg a levélszemét mappa tartalmát is, mert egyes levelező rendszerek kéretlen üzenetnek minősíthetnek digitális tartalmakat. Abban az esetben amennyiben pontatlanul, vagy hibásan került az e-mail cím megadásra a regisztráció, vagy egyéb a weboldallal kapcsolatos adatközlése esetén, a Szolgáltató nem tudja a fogyasztóval a kapcsolatot felvenni, a megrendelés teljesítése lehetetlenné válhat. A Szolgáltató nem felel azért, ha az elektronikus visszaigazolás azért nem érkezik meg időben a címzetthez, felhasználóhoz, mert felhasználó hibás e-mail címet adott meg regisztrációja vagy egyéb a weboldallal kapcsolatos adatközlése során, vagy elektronikus fiókjához kapcsolódó tárhelye megtelt, illetőleg egyéb technikai akadály merült fel.

 

12. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató, mint vállalkozás, (illetve online-bankkártyás fizetés esetén a banki szolgáltató, illetve a futárszolgáltató) javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a Szolgáltató, mint vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

 

IV/5.) RENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

 

1. A fogyasztó, felhasználó az általa kiválasztott termékek megvásárlására vonatkozó igényét a weboldalon a „MEGRENDELEM” gombra kattintással jelzi, azaz "azonnali" teljesítésre ad utasítást.

 

2. A fogyasztótól, felhasználótól származó rendelések feldolgozása kizárólag munkanapokon, munkaidőben történik, azonban munkanapokon, illetve munkaidőn kívüli időpontban is van lehetőség a megrendelés elektronikus elküldésére. Ha a rendelés leadás nem munkaidőben történik, a leadott rendelés a követő munkanapon, munkaidőben kerül feldolgozásra. A Szolgáltató e-mailben igazolja vissza, hogy a rendelést teljesíteni tudja-e, és a megrendelés teljesítésének várható időpontját is.

 

3. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, vagy bármely egyéb egyeztetés szükségessége merül fel, abban az esetben köteles erről felhasználót haladéktalanul telefonon, vagy a felhasználó által megadott e-mail címen tájékoztatni.

 

IV/6.) CSOMAGOLÁS

 

1. A megrendeléskor feltüntetett árak a csomagolási költségeket is tartalmazzák.

 

2. A termék/ek gyári csomagolásukban, vagy a Szolgáltató által alkalmazott műanyag tasakban kerülnek csomagolásra és lezárásra a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

 

3. A Szolgáltató által alkalmazott műanyag csomagolás a Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv „A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója” - elérhető a (http://www.omgk.hu/Mekv/2/211969.pdf) linken – valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény - elérhető a (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.322938) linken – alapján történik.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat:

1) - futárszolgáltató igénybevételével történő kiszállítás esetén a futárszolgáltató a Szolgáltató által csomagolt terméket/eket kartondobozba helyezi el, amely a fogyasztó részére átadásra kerül

2) - biciklis futár igénybevételével történő kiszállítás esetén a termék/ek elhelyezése műanyag szatyorba történik, így kerül átadásra fogyasztó részére

 

IV/7.) RENDELÉSEK LEZÁRÁSA ÉS FIZETÉSE

1. A Szolgáltató az Ekt. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja a fogyasztót, hogy a rendelés leadása után, de még a termék átvételét megelőzően, megrendeléssel kapcsolatos kérdést, felvilágosítást, egyedi kérést, vagy felmerült probléma bejelentését jelezheti az info@magosbolt.hu email címen, vagy a +36-1-3663380 telefonszámon. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy megrendelés-módosításra kizárólag elektronikus úton, az info@magosbolt.hu email címen van lehetőség az adott megrendeléshez kapott megrendelés-azonosító feltüntetésével legkésőbb a leadott rendelése idősávja elérhetőségének végéig. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy amennyiben a rendelési idősáv lezárását követően kíván módosítani a rendelésén, úgy tudomásul veszi hogy a módosított rendelés új rendelésnek minősül, új rendelési számot kap, és az előző rendelése törlésre kerül. Továbbá figyelemmel arra, hogy a módosított rendelés új rendelésnek minősül, a korábbi rendeléshez választott szállítási idősáv is módosulhat.

 

2. Amennyiben a megrendelés teljesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató köteles haladéktalanul a Szolgáltató által ismert e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a fogyasztóval és részére az elvárható tájékoztatást megadni.

 

3. A fogyasztó a jogviszony fennállása alatt köteles az általa a weboldalon megrendelt és a Szolgáltató által előkészített (illetve csomagolt) terméket/eket átvenni, és az átvételkor a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben vagy bankkártyával, illetve a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló online-bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató felületén igazolhatóan megfizetni.

 

4. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, vásárlókat, hogy a weboldalon megrendelt termék vételárát és egyéb költségeket készpénzben, (a helyszínen és a biciklis futárnál bankkártyával is) illetve a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló online-bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató felületén fizetheti meg a fogyasztó. A Szolgáltató egyéb fizetési módot a weboldal használata, illetve a termék vételára és költségek megfizetése vonatkozásában nem alkalmaz.

 

5. A Szolgáltató a fogyasztó megrendelése ellenértékének megfizetéséig a termék tulajdonjogát fenntartja. A Szolgáltató a rendelés lemondását legkésőbb a rendelés leadása napján, a megrendelési idősávjának lezárultával fogadja el írásban.

 

6. A Szolgáltató a termék átvételéről és vételár megfizetéséről számlát, illetve nyugtát állít ki és ad át, illetőleg juttat el a fogyasztó részére.

 

IV/8.1.) ONLINE-BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓD

 

1. A Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló online-bankkártyás fizetési felületet biztosító szolgáltató a Barion Payment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., cégjegyzékszáma: 01-10- 048552, weboldalának címe: barion.com).

A Barion Payment Zrt. kondíciós listája a barion.com oldalon található. Az Ászf. hatályba lépésekor hatályos kondíciós lista az alábbi linken érhető el:

http://barion.com/wp-content/uploads/2016/03/barion-kondiciok-2016-04-01.pdf

2. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a Barion Payment Zrt. kondíciós listája, illetve Általános Szerződési Feltételei a jelen Ászf. hatályba lépését követően változhatnak, a Szolgáltató minden esetben a megrendelés leadásának napján hatályos kondíciós listában feltüntetett adatok alapján számol el a fogyasztóval.

A Barion Payment Zrt. online-bankkártyás fizetésről való részletes leírása az alábbi linken érhető el:

doksi.barion.com/Keresked%C5%91i_%C3%BCgyf%C3%A9lszolg%C3%A1lati_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_%C3%A9s_FAQ

3. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, vásárlókat, hogy az online-bankkártyás fizetéssel kapcsolatos valamennyi értesítésről a Barion Payment Zrt. tájékoztatja a felhasználókat, vásárlókat. Az esetlegesen felmerülő hibákra a Szolgáltatónak nincs ráhatása, azok kijavítása kizárólag a Barion Payment Zrt. által történik.

A Barion Payment Zrt. ügyfélszolgálata az alábbiak szerint érhető el:

Az ügyfélszolgálat munkaidőben a (+36 1) 464 70 99 számon érhető el.

E-mailben

- általános ügyekben a support@barion.com,

- kártyás visszaélésekkel az antifraud@barion.com cím használandó.

 

4. Az Online-bankkártyás fizetés menete (részletesen a Barion Payment Zrt. weboldalán):

Az online-bankkártyás fizetés esetén a számlázási adatok megadása kötelező a fogyasztó, illetve vásárló részéről, ezért amennyiben a Szolgáltató weboldalán történő regisztráció időpontjában a számlázási adatait a fogyasztó, illetve vásárló nem adta meg, a weboldal a megrendelés leadását mindaddig nem engedélyezi, ameddig a fogyasztó, vásárló a szükséges adatokat meg nem adja a Szolgáltató erre vonatkozó elektronikus felületén.

Ha a fogyasztó, vásárló megbizonyosodott, hogy valóban a Barion biztonságos oldalán van, azért fizet, amiért szeretne, megadhatja bankkártya adatait. A bankkártya adatok megadására a kártya típusa megjelenik, ezen kívül a dátumot, CVC kódot és egy működő e-mail címet kell megadni. A Barion Ászf-ét is el kell fogadni. Az e-mailcímet kapcsolattartásra használja a Barion (pl. csalás vagy egyéb gyanú esetén), illetve ha később a vásárló szeretne regisztrálni, ehhez az e-mailhez köthetők a tranzakciók. Ha a kártyaadatok megfelelőek, és a bankszámlán a megfelelő összeg rendelkezésre áll a fizetés sikeresen lezajlik. A fizetés folyamata kártya esetén akár több tíz másodperc is lehet. Az esetleges lassúságot a Barion mögött álló bankkártya rendszer sebessége adja. Ha hibás a kártyaadat megadása, barátságos és feltűnő hibaüzenetet kapunk, és a kereskedő (Szolgáltató) szervere által megadott időkereten belül többször próbálkozhatunk. Sikeres tranzakciót követően a vásárló lehetőséget kap, hogy regisztráljon, és legközelebb eltárolt bankkártyájával fizethessen. Ha nem kíván regisztrálni, a megfelelő opciót kell választani, ha kíván, egy jelszót kell megadni. A fizetés mindkét esetben már végbement, a regisztráció ezt nem befolyásolja. Ha regisztrál, e-mail validáció következik, a szokásos Barion regisztrációval megegyező módon.

 

5. A Barion Payment Zrt. a sikertelen fizetés esetén visszairányítja a vásárlót a kereskedő (Szolgáltató) oldalára. A Szolgáltató az oldalán ilyen esetben tájékoztatja a fogyasztót, vásárlót a fizetés sikertelenségéről, és felhívja a fogyasztót, vásárlót, hogy a vásárlói kosár tartalma ellenértékének összegét megpróbálhatja újra online-bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni, vagy átválthat készpénzes fizetési módra. A fogyasztó, vásárló a vásárlói kosár tartalmát ilyen esetben jogosult továbbá módosítani is és annak véglegesítése érdekében a fogyasztónak, vásárlónak a MEGRENDELEM gombra ismételten rá kell kattintania.

A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy sikertelen fizetés esetén további tájékoztatást a kártyaszolgáltató bankjától kérhet, a Szolgáltató nem rendelkezik információval a sikertelen fizetés okáról.

 

6. A Barion Payment Zrt. a sikeres fizetés esetén a saját honlapján feltünteti a sikeres fizetés tényét és felajánlja a lehetőséget a Szolgáltató weboldalára való visszanavigálásra.

 

7. A fogyasztó, vásárló bankszámla történetében a "WWW.BARION.COM/GUEST BUDAPEST HUN" azonosítóval fog szerepelni a tranzakció. A mellékelt példa egy a fenti példában használt angol prepaid kártya e-mail értesítőjét mutatja. A tranzakcióról a vásárló értesítőt kap Barion Payment Zrt-től elektronikus úton, az összes szükséges adattal, különösen a kártya utolsó 4 jegye és a banki engedélykód.

 

8. A Szolgáltató felhívja a fogyasztók, vásárlók figyelmét, hogy a Szolgáltató nem kap részletes hibajelzést, indokolást az online-bankkártyás fizetések során esetlegesen felmerült hibákról. Abban az esetben amennyiben online-bankkártyás fizetések során hiba merülne fel, azzal kapcsolatos bármely információval kizárólagosan a fogyasztó, vásárló bankkártya-kibocsátó bankja tud szolgálni. Az online-bankkártyás fizetések során esetlegesen felmerült hibákért való felelősségét a Szolgáltató kizárja.

 

IV/8.2.) BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓD A BOLTBAN ÉS A BICIKLIS FUTÁRNÁL

 

 1. Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat és felhasználókat, hogy a Szolgáltató üzletében kártyaleolvasó terminállal került felszerelésre, amelynek segítségével a vásárlásuk vételárát már bankkártyával is fizethetik, továbbá a futárszolgálat útján történő házhoz szállítás során a fogyasztók és felhasználók a vásárlásuk vételárát fizethetik bankkártyával is, illetőleg mobiltelefonjuk segítségével is, amennyiben a mobiltelefonjukon a szolgáltatás elérhető. A Szolgáltató az igénybe vett fizetőeszköz használatáért díjat nem számít fel.

 

2. A Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató a B-Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 4. 1. alb., cégjegyzékszáma: 01‐10‐047882, adószáma: 24722137‐2‐41, weboldalának címe: https://b-payment.com/hu).

 

3. A vételár fizetéshez a következő típusú bankkártyák használhatóak: Master Card, Maestro, Visa

 

4. A fogyasztók és felhasználók bankkártya-adataihoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése, illetve csökkentése céljából az adatok titkosításra kerülnek, illetve a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kerülnek kezelésre.

 

5. A bankkártyával történő vételár fizetés esetén a fogyasztó, felhasználó gondoskodni köteles, hogy a termékek átvételének időpontjában a bankkártyája fizetésre, illetve a termék vételárának kiegyenlítésére alkalmas legyen, ellenkező esetben a Szolgáltató, illetve a futárszolgálat a terméket nem adja át a fogyasztó, felhasználó részére.

 

6. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat és felhasználókat, hogy ÁFA-s számlára vonatkozó igényüket legkésőbb a termékek üzletben történő átvételének időpontjában, vagy házhoz-szállítást esetén a termékrendelés leadásakor kell jelezniük.

 

 

IV/9.) FUTÁRSZOLGÁLTATÁS

 

1. A Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló futárszolgáltató társaság a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-111755, weboldalának címe: https://gls-group.eu/HU/hu/home).

A futárszolgálat jelen Ászf. hatálybalépésekor hatályban lévő Általános szerződési feltétele az alábbi linken érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

 

2. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Általános Szerződési Feltételei a jelen Ászf. hatályba lépését követően változhatnak, a Szolgáltató minden esetben a megrendelés leadásának napján hatályos GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Általános Szerződési Feltételeiben feltüntetett adatok alapján számol el a fogyasztóval. Tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy a termék kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., illetve megbízottja, vállalkozója végzi.

 

3.1. Kézbesítés

A csomag feladásakor e-mailben értesítjük a címzettet, hogy a következő munkanapon csomagja kiszállításra kerül. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén újabb értesítést kap a címzett, mely tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Ügyfélszolgálat telefonszámát és egy 3 órás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén e-mailes értesítés kerül kiküldésre a címzetteknek. Az e-mailben megadott linken keresztül a címzett kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, egy másik címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott GLS CsomagPontban, illetve visszautasíthatja a csomag átvételét.

 

3.2. Sikertelen kézbesítés

A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy amennyiben a fogyasztó részére a futárszolgáltató a terméket nem tudja kézbesíteni az első kézbesítés megkísérlésekor, abban a esetben a megrendelt terméket még kétszer megkísérli kézbesíteni. A második és harmadik kiszállítások kézbesítésének megkísérlése automatikusan történik az első sikertelen kézbesítést következő két 2 munkanapon. A termék második és harmadik kiszállításának és kézbesítésének megkísérlése a fogyasztó számára külön díj felszámítása nélkül történik. A harmadik sikertelen kézbesítés megkísérlése esetén, amennyiben a termék kézbesítésre nem került, abban az esetben a terméket a futárszolgáltató visszaszállítja a Szolgáltató részére.

 

4. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a futárszolgáltató az alábbi főbb adattartalommal küld elektronikus értesítést a csomag feladásának napján a fogyasztó, megrendelő részére:

 

Tisztelt Címzett!

 

Ezúton értesítjük, hogy a Magosbolt (Gápa Kft) csomago(ka)t készített össze Önnek.

Amennyiben a .................. csomagszámú küldeménye ma feladásra kerül, úgy .... HUF utánvét összeg fizetendő. Munkatársunk a csomagot a feladást követő munkanapon 8 és 17 óra között kézbesíti a következő címre: ........

Amennyiben változtatni szeretne a kiszállítási címen vagy időpontján, ezt a mai napon a https://csomagom.eu/?pclid=3117996186&pwd=2ED10 weboldalon keresztül megteheti. Jelszó: .... A kiszállítás napjának reggelén megerősítjük a csomag felvételét és tájékoztatjuk a kézbesítés várható időpontjáról egy 3 órás intervallum megadásával. További információért látogasson el a www.csomag.hu oldalra.

 

Üdvözlettel:

GLS Hungary

http://www.csomag.hu

.........................

Ez egy automatikusan generált e-mail, kérjük, ne válaszoljon rá.

 

 

 

5. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a futárszolgáltató az alábbi főbb adattartalommal küld elektronikus értesítést a csomag érkezésének napján a fogyasztó, megrendelő részére:

 

Kedves Címzettünk!

 

Ezúton értesítjük, hogy a ......... számú, Magosbolt (Gápa Kft) által feladott csomag ...... HUF utánvét összeggel a mai napon kézbesítésre kerül a következő időintervallumban: ................. az alábbi címen: ...............................

Az Ön csomagjához tartozó utánvét bankkártyával is fizethető a futárnál.

Amennyiben pontosítani szeretne vagy kérdése van, kérjük, hívja a GLS futárt a +36.............. telefonszámon, vagy tárcsázza vevőszolgálati telefonszámunkat: +36-29-886-700.

Csomagja státuszát bármikor ellenőrizheti a GLS Track&Trace weboldalon.

..............

Ez egy automatikusan generált e-mail, kérjük, ne válaszoljon rá.

 

Üdvözlettel:

GLS Hungary

http://www.csomag.hu

.........................

Ez egy automatikusan generált e-mail, kérjük, ne válaszoljon rá.

 

 

IV/10.) A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLFOGADÁSA

 

1. Megrendeléssel, módosítással, számlázással kapcsolatos kérdésekben, a termék átvételével vagy reklamációval, észrevételekkel kapcsolatban hétköznapokon a jelen Ászf-ben meghatározott nyitvatartási időben áll a Szolgáltató a fogyasztó rendelkezésére a jelen Ászf-ben megjelölt elérhetőségeken és módon.

 

2. A Szolgáltató szerződésszerűen teljesít akkor is, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben a megrendelés előtt a termék/ekkel kapcsolatban a fogyasztónak kérdése merül fel, azt a Szolgáltató jelen Ászf-ben is megjelölt elérhetőségein előadhatja.

 

V.) SZAVATOSSÁG

 

1. Amennyiben a fogyasztó nem a megrendelésekor rögzített terméket kapja meg, vagy a megrendelt termékkel kapcsolatban a fogyasztónak kifogása merül fel, abban az esetben a fogyasztó a nyilatkozatát a Szolgáltatónál akár szóban – jegyzőkönyvezve – akár írásban előadhatja.

 

2. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak a fogyasztó és vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet értelmében. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

3. A termék/ek átvételekor közölt kifogás esetén a Szolgáltató a megrendelt terméket haladéktalanul visszaveszi, és terméknek a fogyasztó által teljesített vételárának a fogyasztó részére történő visszatérítéséről intézkedik.

 

4. A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy online-bankkártyás fizetési felület igénybevételével történő termékvásárlással kapcsolatos szavatossági igény érvényesítése esetén a termék vételárának fogyasztó részére történő visszatérítésére kizárólag online (elektronikus) úton van lehetőség.

 

Online-bankkártyás fizetés esetén a fogyasztó a visszatérítési igényét a Szolgáltató felé e-mailben köteles jelezni és ezt követően a Szolgáltató jelzése alapján a Barion Payment Zrt. gondoskodik az összeg visszautalásáról.

 

5. Vis maior esetében a Szolgáltató és a fogyasztó egymással egyeztet a termék átadása-átvétele feltételeiről.

 

6. A Ptk. 6:159. § - 6:174. §-aiban foglalt rendelkezések alapján a kellékszavatossági vagy termékszavatossági, vagy jótállási igényre alapított követelést a termék/ek átvétele után A) közös megegyezéssel, B) békéltető eljárással, vagy C) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.

 

6.1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat:

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A fogyasztó a GÁPA Kft. (Szolgáltató) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

A fogyasztó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

- Milyen határidőben érvényesítheti a fogyasztót kellékszavatossági igényét?

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshop-ot szolgáltató vállalkozás (Szolgáltató) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

6.2. Termékszavatosság

- Milyen esetben élhet a fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó - választása szerint - az V.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

- Milyen jogok illetik meg a fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

- Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

- Milyen határidőben érvényesítheti a fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A Szolgáltató felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

6.3. Szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződésben a felek megállapodása az Fszv. rendelettől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó köteles a szerződés megkötésének (a jogviszony létrejöttének) bizonyítása (számlával, nyugtával).

A Szolgáltató jegyzőkönyvet köteles felvenni a a fogyasztó nála bejelentett szavatossági, jótállási igényéről. A jegyzőkönyv másolatát fogyasztó részére igazolhatóan, haladéktalanul át kell adni.

Amennyiben a Szolgáltató nem tud nyilatkozni a szavatossági vagy jótállási igény teljesítéséről akkor amikor a fogyasztó a bejelentést megteszi, abban az esetben a Szolgáltató – amennyiben az igényt elutasítja akkor az elutasítás indokairól és az illetékes békéltető testülethez fordulás lehetőségéről – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles a fogyasztót értesíteni.

A Szolgáltatót terheli a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költség.

A Szolgáltató az igénybejelentésről felvett jegyzőkönyvet az annak keltétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság részére szükség esetén rendelkezésre bocsátani.

 

VI.) VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

1. A Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítése érdekében közreműködőt igénybe venni. A Szolgáltató az általa igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha a Szolgáltató maga járt volna el.

 

2. A Szolgáltató fenntartja a jogot termék árainak változtatásaira. Az árváltoztatás nem lehet visszaható hatályú. A Szolgáltató vállalja, hogy a termék vételára nem változik az adott fogyasztó számára, a fogyasztói megrendelés előírásszerű megküldése és a termék kézhezvétele közötti időben.

 

3. A Szolgáltató jogosult jelen Ászf-ben, vásárlási tájékoztatóban foglalt feltételeket, kondíciókat egyoldalúan módosítani. A módosítás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba.

 

4. A jelen Ászf. vagy mellékleteinek bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága a többi rendelkezezés érvényességére vagy hatályosságára nem hat ki, és a felek kötelezik magukat, hogy a szerződés teljesítése érdekében járnak el. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése érdekében együttműködni.

 

5. Felek rögzítik, hogy a jelen Ászf-be, vagy mellékletében meghatározott jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

 

VII.) FOGYASZTÓI PANASZ

 

1. A fogyasztó jogosult szerződéssel vagy annak teljesítésével, illetve a Szolgáltatóval szembeni panaszát a jelen Ászf-ben megjelölt telefonon, e-mail címen, vagy postai útján közölni a Szolgáltatóval. Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy az esetleges panaszos ügyeket elsősorban békés módon kísérli meg a Szolgáltató rendezni.

 

2. Szóbeli panasz: A Szolgáltató a szóbeli panaszt haladéktalanul kivizsgálja, és szükség szerint elhárítja annak okát. Abban az esetben, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem, vagy nem teljes mértékben ért egyet, vagy a panaszának haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a fogyasztó panaszáról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a fogyasztó részére.

 

3. Írásbeli panasz: A Szolgáltató az írásbeli panaszt annak Szolgáltató általi kézhez vételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A Szolgáltató a panasz elutasítása esetén véleményét köteles indokolással ellátni. A panasz beérkezéséről felvett jegyzőkönyvet és az arra adott válasz másolati példányát öt évig őrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre köteles bemutatni.

 

4. A Szolgáltató jelen Ászf. keretében felhívja a fogyasztó figyelmét, és tájékoztatja, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhet. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

5. A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást. Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

 

- Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Honlap cím: http://www.bekeltet.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

(forrás: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html)

- A fogyasztó panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu

NFH Ügyfélfogadása: Hétfőtől-péntekig 09.00 – 12.00 óra

Az ügyfélszolgálati iroda az épület földszintjén található, mozgássérült ügyfelek az épület Csokonai utcai bejáróján keresztül tudják megközelíteni.

Ügyfélfogadási időben elérhető telefonszáma: +36 1 4594 843

(forrás:http://www.nfh.hu)

 

- NFH területi szerve:

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály


Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

Hatósági Tanácsadó Iroda:

Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Kedd: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Csütörtök: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Péntek: 10.00-12.00

telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2598

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Pénteken:09.00-13.00

Fogyasztóvédelmi Rezsipont:

Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Hétfő: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Szerda: 09.00-13.00; 14.00-16.00

telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2592

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Pénteken: 09.00-13.00

(forrás: http://www.nfh.hu/teruleti)

 

6. A békéltető testületek eljárását a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) szabályozza. A békéltető testület eljárását csak természetes személyek, a fogyasztók kezdeményezhetik vállalkozással szemben.

 

7. fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje .

 

8. vállalkozás: aki a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény törvény 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

(A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény törvény 1. §-a: 1. § (1) E törvény hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a vállalkozások azon tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti. (2) E törvény hatálya nem terjed ki a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által felügyelt tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek MNB által felügyelt tevékenységére).

 

9. fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

10. Nem járhat el a békéltető testület a fogyasztói jogvitában akkor, ha az ügyben más békéltető testület eljárását kezdeményezték, közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást indítottak. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot nyújt a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelőkötelezettségekkel kapcsolatban is. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, amely során a Szolgáltató köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

 

11. A fentiek nem zárják ki annak jogát, hogy a fogyasztó igénye érvényesítése érdekében bírósághoz forduljon.

 

VIII.) KIEMELT JOGSZABÁLYOK

 

1. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

3. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény

4. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

5. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet

6. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

7. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet

8. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

9. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

10. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

11. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet

12. A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

13. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

14. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény


A fenti jogszabályok teljes terjedelmű hatályos szövege megjelölt linken, illetve a www.njt.hu honlapon, a Nemzeti Jogtárban érhető el.

 

A 2020. április 20. napján kelt Ászf-et a Szolgáltató hatályon kívül helyezte és módosította 2020. szeptember 16. napján.

 

Jelen Ászf. hatályba lépésével egyidejűleg a 2020. április 20. napjától hatályos Ászf. hatályát veszti.


Budapest, 2020. szeptember 16.

 

 

Gápa Kft.

www.magosbolt.hu

Copyright 2022 GÁPA Kft. - Minden jog fenntartva
Áraink az áfát tartalmazzák!

Az Aszaltgyümölcsök és Olajosmagvak ABC (magosbolt.hu) weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi szakvéleménynek, a gyártók, forgalmazók, szállítók valamint publikus lexikonok, szakkönyvek és folyóiratok információi, ezek tartalmáért oldalunk a felelősséget nem vállalja, olvasásuk nem pótolja az orvosi kivizsgálást és gyógykezelést, ezért ajánljuk hogy problémáival forduljon szakorvoshoz!

Az adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozatok számai: NAIH-91981/2016., NAIH-108643/2016.
Tovább a megrendeléshez