ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(NAIH-91981/2016., NAIH-108643/2016.)

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató a GÁPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 9. B. ép. II. em. 5., Telephelye: 1092 Budapest, Vámház krt 1-3. fszt. C/III-5., cégjegyzékszáma: 01-09-904564, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 14454897-2-41, e-mail: gapakft@gmail.com, telefonszám: +36-1-3663380, képviseli: Gábor József ügyvezető, a továbbiakban: GÁPA Kft.) és az általa üzemeltetett weboldal: (http://www.magosbolt.hu) és aloldalain, valamint a http://www.facebook.com/magosbolt weboldal (a továbbiakban együttesen: webáruház) adatkezelését szabályozza és a weboldal által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó adatvédelmi jogait tartalmazzák.

Az adatvédelmi tájékoztató teljes terjedelemben elérhető: http://magosbolt.hu/cnt/608/ASZF oldalon.

Az adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozatok számai: NAIH-91981/2016., NAIH-108643/2016.

A GÁPA Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak.

A GÁPA Kft. fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására, az esetleges módosításokról pedig az internetes oldalon kellő időben (legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőzően 14 nappal) értesíti a felhasználót.

A GÁPA Kft. tájékoztatja a felhasználót, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) bármely módosítása automatikusan, minden további cselekmény nélkül megfelelően módosítja jelen Szabályzatot, amely módosítás a megfelelő törvénymódosítás Magyar Közlönyben való közzétételével (illetve az ott meghatározott hatályba léptetési időponttal) lép hatályba.

A jelen Szabályzatban nem szereplő kérdésekben az Infotv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

 

Tartalomjegyzék:

 

1. REGISZTRÁCIÓ

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁS

3. A GÁPA Kft. ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

6. ADATTOVÁBBÍTÁS

7. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS (Ekr.)

8. SÜTI (COOKIE) SZABÁLYOK

9. HÍRLEVELEK

 

 

1. REGISZTRÁCIÓ

 

1.1.) A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki az Általános Szerződési Feltételeket és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

1.2.) Amennyiben felhasználó úgy dönt, hogy regisztrálja magát, először egyedi azonosításra alkalmas azonosítót, majd jelszót választ magának. Ezt követően megadja a vezetéknevét,

keresztnevét, telefonszámát, továbbá külön megadja a számlázási címet.

1.3.) A GÁPA Kft. ezúton tájékoztatja és egyúttal kéri a felhasználót, hogy a regisztráció, illetve az esetleges megrendelések során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért a GÁPA Kft. semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. A GÁPA Kft. kéri az ügyfelet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok vonatkozásában, azt azonnal módosítsa a bejelentkezés után „Adatmódosítás” menüpont alatt, folyamatban lévő megrendelés esetén pedig haladéktalanul értesítse a GÁPA Kft. ügyfélszolgálatát az alábbiakban megadott elérhetőségek valamelyikén.

1.4.) A GÁPA Kft. ezúton kéri a felhasználót, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. A GÁPA Kft. semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha a felhasználó elfelejti jelszavát, vagy ha illetéktelen személyek számára nem a GÁPA Kft. felróható magatartása következtében hozzáférhetővé válik.

1.5.) A GÁPA Kft. a felhasználó által a regisztráció során és később megadott adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a felhasználó által megküldésre kerülő rendelések teljesítése, illetőleg engedélyezett hírlevél-szolgáltatás érdekében kezeli, tárolja, mindaddig, amíg a felhasználó regisztrációját jelen webáruházból nem törli, vagy adatainak törlését a GÁPA Kft-től nem kéri.

 

Felhasználó jelen szabályzat elfogadásával önkéntes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a GÁPA Kft. a felhasználó által a regisztráció és a megrendelések leadása során megadott adatokat ügyfél regisztrációjának törléséig és az alábbiak szerint kezelje és tárolja.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁS

A GÁPA Kft. tájékoztatja a felhasználót, hogy az alábbiakban szereplő fogalom-meghatározásokat az Adatvédelmi Törvény 3. §-a határozza meg és tartalmazza.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokelvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3. A GÁPA Kft. ADATKEZELÉSI ALAPELVEI

 

3.1.) Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)

3.2.) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

3.3.) Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely

az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,

a cél elérésére alkalmas,

csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

3.4.) A kezelt személyes adatoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes legyen,

pontosak, teljesek, és ha szükséges, naprakészek legyenek,

tárolásuk módja alkalmas legyen arra, hogy az érintettet csak a tárolás
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

3.5. ) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

3.6.) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

3.7.) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából -e törvény alapján -az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

3.8.) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

 

3.9) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg

 

3.10.) Amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti

 

3.11.) Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

3.12.) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, valamint az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A nyilvántartott adatokat 5 évig megőrzi.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

 

3.13.) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

3.14.) A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett az adatkezelőnél – a kötelező adatkezelést kivéve – kéri;

c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

3.15.) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

3.16.) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az adatkezelő GÁPA Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá az Adatvédelmi Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

3.17.) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

3.18.) Az érintett kérelmére a GÁPA Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A GÁPA Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

 

4.1.) A GÁPA Kft. adatkezelési tevékenységei önkéntes hozzájáruláson alapulnak, kivételt képeznek a jogszabály által előírt kötelező adatkezelések.

 

4.2.) Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó vonatkozásában a GÁPA Kft. tájékoztatja a felhasználót, hogy a GÁPA Kft. a kezelt személyes adatokat az alábbi személyekkel közösen kezeli és részére továbbítja, de kizárólag a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban írt célok teljesítése érdekében (így ezen személyek adatfeldolgozónak minősülnek):

 

Integ Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1037 Budapest, Folyóka utca 8. 1. em. 4., cégjegyzékszáma: 01-09- 899900), és Cziráki László egyéni vállalkozó

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Hajnal út 4. 10. em. 1. ajtó, nyilvántartási szám: 50816800, adószáma: 67825714-1-27

 

3. Barion Payment Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., cégjegyzékszáma: 01-10- 048552)

 

4. Pannon Parcel Service Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1183 Budapest, Nefelejcs utca 1-3., cégjegyzékszáma: 01-09-909324)

 

4.3.) Az érintettek köre: A webshop honlapján regisztráló érintett személy.

 

4.3.) Az adatkezelés célja: A felhasználó kiszolgálása a webshop keretében elérhető rendszer által nyújtott szolgáltatások során, így többek között a regisztráló felhasználók azonosítása, szerződés kötése, a termékek megrendelésének, megvásárlásának, átadásának, kiszállításának teljesítése, illetve a webshop-hoz kapcsolódó célok miatt (a regisztrált felhasználókkal kapcsolatfelvétel, marketing-kapcsolattartás, hírlevél-szolgáltatás stb.) azaz a webshop használatában részt vevő felhasználók vonatkozásában személyes adat kezelése.

 

4.4.) Az adatkezelés jogalapja: az érintett felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekr. tv.) 13/A. § (1)-(3) bekezdései, amelyek kimondják, hogy (1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. (2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. (3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

4.5.) A kezelt adatok köre, az adatgyűjtés ténye: vezetéknév, keresztnév, születési idő (életkor), felhasználó név és/vagy becenév, e-mail cím, jelszó, szülő vagy törvényes képviselő e-mail címe, szülő vagy törvényes képviselő keresztneve és vezetékneve, felhasználó telefonszáma, szállítási, számlázási cím, székhely, telephely, fiókhely, bakszámlaszám, adószám, társaság neve, cégjegyzékszám, kép felvétel, videó felvétel, hang felvétel, rendelés tételei, rendelés összege, darabszám és a rendelés belső azonosító sorszáma.

4.6.) Az adatkezelés időtartama: a felhasználó regisztrációjának fennállásáig, illetve a felhasználó számlán feltüntetett neve és címe esetén a vonatkozó könyvelési jogszabályok (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, etc.) által előírt időtartamig.

4.7.) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Személyes adatot az adatkezelő alkalmazottai, munkatársai, megbízottai kezelhetik a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban előírt keretek között. A GÁPA Kft. tájékoztatja felhasználót, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek, hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a GÁPA Kft-t. A GÁPA Kft. a hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely vonatozásában jogszabályi kötelezettsége fennáll.

4.8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A GÁPA Kft. jelen tájékoztató keretében ismerteti az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak főbb területeit. A honlapon a felhasználó által megadott alábbi adatok módosíthatóak: vezetéknév, keresztnév, születési idő (életkor), felhasználó név és/vagy becenév, e-mail cím, jelszó, szülő vagy törvényes képviselő e-mail címe, szülő vagy törvényes képviselő keresztneve és vezetékneve, felhasználó telefonszáma, szállítási, számlázási cím, székhely, telephely, fiókhely, bakszámlaszám, adószám, társaság neve, cégjegyzékszám. Az adatok módosítására, vagy törlésére kezdeményezhető:

a) postai úton: 1138 Budapest, Viza utca 9. B. ép. II. em. 5. ajtó;

b) e-mailen: gapakft@gmail.com

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

5.1.) Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és úgy hajtja végre, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

5.2.) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5.3.) Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.4.) Az adatkezelő az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5.5.) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a személyes adatok automatizált feldolgozása során További intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

5.6.) A GÁPA Kft. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

5.7.) A GÁPA Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5.8.) A GÁPA Kft. az adatkezelés során megőrzi:

a titkosságot, azaz megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5.9.) A GÁPA Kft. és az egyéb adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, továbbá a számítógépvírusok, a kéretlen levelek, illetve egyéb támadások ellen. Az adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendően a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS

 

6.1.) Az Infotv. értelmében a webshop honlapjának adattovábbítási tevékenysége vonatkozásában meg kell határozni:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

 

6.2.) Az adatgyűjtés ténye: A termékek átadása, szállítása érdekében továbbított adatok köre:

vezetéknév, keresztnév, társaság neve, felhasználó telefonszáma, szállítási cím, termék megnevezése, vételár összege.

 

6.3.) Az érintettek köre: A házhozszállítással, termék átadásával érintettek.

 

6.4.) Az adatkezelés célja: A megrendelt termék érintett részére történő átadása, házhozszállítása.

 

6.5.) Az adatkezelsé időtartama: A megrendelt termék érintett részére történő átadásáig, házhozszállítás bejezéséig.

 

6.6.) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Magyar Posta Zrt.

székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

postacím: Budapest, 1540

telefon: 767-8200

webcím: https://www.posta.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Futárszolgálat:

Pannon Parcel Service Szolgáltató Kft.

székhelye: 1183 Budapest, Nefelejcs utca 1-3.,

cégjegyzékszáma: 01-09-909324

weboldalának címe: http://www.ppsfutar.hu

 

Online-bankkártyás fizetés:

Baryon Payment Zrt.

székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.,

cégjegyzékszáma: 01-10- 048552,

weboldalának címe: http://www.barion.com

 

 

6.7.) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése: Az érintett kérheti a szolgáltatótól személyes adatainak törlését.

 

6.8. Az adattovábbítás jogalapja: Az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdésében, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1)-(3) bekezdése alapján (utóbbi részletesen: jelen tájékoztató 4.4. pontjában).

 

7. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS (Ekr.)

 

7.1.) A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, továbbá a Szolgáltató a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, valamint a fentieken túlmenően a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

7.2.) A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A jelen bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

 

7.3.) A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, az előző bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

A jelen bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik.

 

7.4.) A kezelt adatot törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

 

7.5.) A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy az érintett az előző bekezdésbe foglalt adatkezelést megtilthassa.

 

A Szolgáltató egyebekben biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

7.6.) A Szolgáltató felel az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információért. A Tárhelyszolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a Tárhelyszolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért- az alábbiakban meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel.

 

7.7.) A Tárhelyszolgáltató akkor nem felel a továbbított információért, ha a) nem a Szolgáltató kezdeményezi az információ továbbítását; b) nem a Szolgáltató választja meg a továbbítás címzettjét, és c) a továbbított információt nem a Szolgáltató választja ki, illetve azt nem változtatja meg, továbbá akkor nem felel az igénybe vevő által biztosított információért, ha a) nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti; b) amint az a) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja.

 

7.8.) A Tárhelyszolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

7.9.) A szerzői jogi jogsértés esetében a Tárhelyszolgáltató - a fentieken túlmenően - akkor nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, ha lefolytatja az Ekt. 13. § szerinti eljárást. A Tárhelyszolgáltató nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben a fentiek szerint vagy az Ekt. 13. § szerint járt el.

 

7.10.) A fentiek alapján azonban a Szolgáltató szolgáltató nem mentesül a felelősség alól, ha az igénybevevő a Szolgáltató megbízásából vagy utasításai alapján cselekszik.

 

7.11.) Az Ekt. 13. §-a alapján ha az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Tárhelyszolgáltatóz a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az eljárás tartamát az Ekt. szabályozza.

 

7.12.) Az érintett az Ekr. rendelkezésén alapuló adatkezelést tiltó nyilatkozatát a info@magosbolt.hu e-mail címre küldheti meg, amely esetben a szolgáltató az érintett adatait haladéktalanul és véglegesen törli a rendszeréből.

 

7.13.) A Szolgáltató tájékoztatja a regisztrált felhasználókat, az elektronikus hirdetés bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy - a beszédcélú telefonhívás kivételével -elektronikus hírközlés útján közölt: a) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám, vagy b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás. Elektronikus hirdetésnek minősül az olyan közlés is, amelynek célja kizárólag a Grt. 6. §-ának (1) bekezdésben előírt hozzájárulás kérése. Önmagában nem minősül elektronikus hirdetésnek a) vállalkozás, egyéb szervezet vagy személy tevékenységéhez közvetlen hozzáférést lehetővé tevő információ közlése, különösen a domain név vagy az elektronikus levelezési cím, b) vállalkozás, szervezet vagy személy árujára vagy arculatára vonatkozó, a vállalkozástól, szervezettől vagy személytől független közlés, különösen abban az esetben, ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik.

 

7.14.) Abban az esetben amennyiben a Szolgáltató az elektronikus hirdetést közöl a felhasználóval, a Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, a) az elektronikus hirdetés e jellegéről, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára; b) az elektronikus hirdető, illetve elektronikus hirdetés elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján történő küldése esetén a valós feladó személyéről, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára; c) az eladásösztönző ajánlat - így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék - ilyen jellegéről, igénybevételének feltételeiről; d) az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték ilyen jellegéről, az abban való részvétel feltételeiről. A c) és d) pontjában meghatározott esetben az ajánlott előny igénybevétele, illetve a játékban való részvétel feltételeit könnyen hozzáférhetővé kell tenni.

 

 

8. SÜTI (COOKIE) SZABÁLYOK

 

8.1.) Az Infotv. értelmében a webshop honlapjának adattovábbítási tevékenysége vonatkozásában meg kell határozni:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

A süti (cookie) olyan fájl, amely a felhasználó számítógépére kerül a webshop honlapjának látogatása esetén. A webshop u.n. opt in típusú süti-szabályokat használ. A sütik többek között információkat gyűjtenek, a honlap látogató egyéni beállításait rögzítik, illetőleg segítik a weboldal fejlesztését és a honlap látogatók részére a weboldal használatát.

 

A webshop használ ún. munkamenet (session) sütit, amely a honlapon történő a munkamenet befejezésével, illetve a web-böngésző bezárásával automatikusan törlődik a számítógépről, továbbá használatot elősegítő sütit, amely a honlappal kapcsolatos felhasználói választásokat rögzíti, valamint Google Analytics, amely információt gyűjt a honlap használata vonatkozásában, valamint információt továbbít, a továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. Utóbbi két süti esetén az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása. A webshop továbbá sütiben tárolja bejelentkezés könnyítésére a jelszavát, az adatkezelési nyilatkozat elfogadását, a kiszállítás elmaradásáról való tájékoztatás megtörténtét, és az egy munkanapos kiszállítás elérhetőségének korlátozásáról való tájékoztatás megtörténtét.

 

A felhasználó az internet böngésző, illetve az ahhoz kapcsolódó szoftver beállításával szabályozhatja, megakadályozhatja a cookie-val kapcsolatos tevékenységeket. A GÁPA Kft. tájékoztatja a honlapra látogatókat, fogyasztókat, felhasználókat, hogy a cookie használatának korlátozása esetén előfordulhat, hogy a weboldal nem, illetve nem minden szolgáltatása válik elérhetővé.

 

A fogyasztó, felhasználó a weboldal, illetve annak funkcióinak használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a GÁPA Kft. a fent megjelölt cookie-kat a fogyasztó, felhasználó számítógépén tárolja és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A fogyasztó, felhasználó bármikor kérheti a cookie-k törlését, vagy a böngésző, illetve az ahhoz kapcsolódó szoftver beállításával szabályozhatja azok működését.

A weboldalt látogató fogyasztó, felhasználó tevékenységének rögzítése érdekében a fogyasztó, felhasználó számítógépének internet címe („IP cím”) napló-fájlban rögzítésre került, azonban olyan módon, hogy a napló-fájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra fogyasztó, felhasználó egyéb személyes adatával, és ennek alapján a felhasználó, fogyasztó személye nem azonosítható.

 

8.2.) Az adatgyűjtés ténye: dátumok, azonosítószámok, IP cím

 

8.3.) Az érintettek köre: A webshop honlapját meglátogató érintett.

 

8.4.) Az adatgyűjtés célja: A felhasználók azonosítása, a webshop honlapján történő nyomon követése.

 

8.5.) Az adatgyűjtés időtartama: honlapon történő a munkamenet befejezésével, illetve a web-böngésző bezárásával automatikusan törlődik a számítógépről a munkamenet süti, használatot elősegítő süti esetén 6 hónap után, Google Analytics esetén 6 hónap után.

 

8.6.) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az adatkezelő alkalmazottai, munkatársai, alvállalkozói, almegbízottai.

 

8.7.) Az érintettek adatgyűjtéssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése: Az érintett a legnépszerűbb web-böngészőkben általános beállítása a sütik automatikus elfogadása, azonban ez a beállítás megváltoztatható, amely esetben a honlap megnyitása esetén a web-böngésző minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütik használatát vagy nem.

 

8.8. Az adatgyűjtés jogalapja: elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdése alapján (utóbbi részletesen: jelen tájékoztató 4.4. pontjában), valamint az felhasználó hozzájárulása.

9. HÍRLEVELEK

9.1.) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében - ha külön törvény eltérően nem rendelkezik – természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A törvény értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzá tud járulni ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus reklámját, vagy egyéb küldeményét a felhasználóval közölje az érintett által megadott elérhetőségeken.

9.2.) A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát haladéktalanul törölni kell, és részére reklám ezen a módon a továbbiakban nem közölhető. A reklámról való leiratkozás az üzenetben lévő linkre kattintva történhet.

9.3.) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

9.4.) Címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

 

9.5.) Az Infotv. értelmében a webshop honlapjának adattovábbítási tevékenysége vonatkozásában meg kell határozni:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

 

9.6.) az adatkezelés ténye: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, dátum,

 

9.7.) Az érintettek köre: A hírlevélre felíratkozott minden érintett.

 

9.8.) Az adatkezelés célja: Az érintett részére reklámot tartalmazó e-mail üzenet küldése, információszolgáltatás a webshop vonatkozásában

 

9.9) A adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

 

9.10.) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az adatkezelő alkalmazottai, munkatársai.

 

9.11.) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése: A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

 

9.12.) Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdése, valamint a A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében.

10. JOGORVOSLAT

 

10.1.) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az érintett az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fentiek szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

10.2.) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 7.1.) pontban (Infotv. 21. §-ban) meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

10.3.) Az érintett az adatkezelő esetleges jogsértése ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panaszt nyújthat be.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

 

[Forrás: http://www.naih.hu/kapcsolat.html]

 

11. BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

11.1.) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

11.2.) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Aperben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

11.3.) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a törvényben meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

11.4.) Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a törvényi határidőn belül nem fordul bírósághoz.

11.5.) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő -nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

12. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

12.1.) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

12.2.) a az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

12.3.) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

12.4.) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

13. JOGSZABÁLYOK

 

Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

 

Kelt: Budapest, 2016. nov. 13.

 

GÁPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 Copyright 2018 GÁPA Kft. - Minden jog fenntartva Áraink az áfát tartalmazzák!
Az Aszaltgyümölcsök és Olajosmagvak ABC (www.magosbolt.hu) weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi szakvéleménynek, a gyártók, forgalmazók, szállítók valamint publikus lexikonok, szakkönyvek és folyóiratok információi, ezek tartalmáért oldalunk a felelősséget nem vállalja, olvasásuk nem pótolja az orvosi kivizsgálást és gyógykezelést, ezért ajánljuk hogy problémáival forduljon szakorvoshoz!
Az adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozatok számai: NAIH-91981/2016., NAIH-108643/2016.